Workshop filosofie van de hulpverlening: 1. Fundamentele vraagstelling.

Workshop filosofie van de hulpverlening: 1. Fundamentele vraagstelling.

Het zijn roerige tijden voor maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, ouderenwerkers, pedagogische medewerkers, jeugdzorgwerkers, kortom allen die werkzaam zijn in het domein van zorg en welzijn. Er wordt flink gerammeld aan het fundament van de diverse beroepsgroepen. Er is discussie over de vraag of we wel in alle gevallen zorg en hulp moeten leveren en in welke mate – met de handen op de rug? - dat dan dient te gebeuren. Het gaat om de vraag of dit door generalisten of specialisten moet gebeuren en zelfs over de vraag of we al die professionals nog wel nodig hebben.

In het programma Welzijn Nieuwe Stijl dat vanaf 2010 bepalend is beleidsmakers geven 8 bakens richting aan het werk van de sociale professional van de toekomst. Maar op welke mens- en maatschappijvisie berust dit denken precies en wat wordt er allemaal voorondersteld? Kloppen die vooronderstellingen ook? In het eerste baken van WNS worden de professionals opgeroepen om op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Zij dienen niet zomaar met een aanbod te komen maar moeten het 'echte’'probleem of met andere woorden de 'echte' behoefte van de cliënten ontdekken. Maar hoe weet je nu of je op de vraag achter de vraag bent gestuit; wat zijn eigenlijk ‘echte’ vragen en bestaan er ook 'onechte' vragen?

Filosofen zijn bij uitstek vragenstellers. De gehele wetenschap is ontstaan uit en gebaseerd op het feit dat mensen vragen stellen. Filosofische vragen zijn een speciaal soort vragen en er is een bepaalde moed nodig om ze onderzoeken. Het nadenken is daarmee niet vrijblijvend want het kan een ander licht werpen op de praktijk van ons handelen en zo ons handelen sturen en veranderen.

In dit eerste deel van de cursus De Filosofie van Zorg en Welzijn staan we stil bij de fundamentele vragen rondom de praktijk van het zorgen en het helpen. Waarom helpen we elkaar eigenlijk? Is helpen iets typisch ‘menselijks?’
Vervolgens gaan we dieper in op de zogenoemde ‘vraag achter de vraag’ en denken we na over 'behoeften'. In het ochtend gedeelte staat de theorie centraal. In het middag gedeelte gaan we over naar de praxis waar de cursist leert om de vraag achter de vraag te ontdekken bij de cliënt. We gebruiken hierbij onder andere de praktijk van de geweldloze communicatie van Marshall Roosenberg. We oefenen om behoeften van gevoelens en strategieën te onderscheiden.

Doelgroepen:
Deze training is ontwikkeld voor alle professionals in zorg en welzijn.
Cursisten dienen te beschikken over minimaal HBO niveau.

Leerdoelen:
Tijdens deze training maakt de cursist kennis met de filosofische vragen rondom zijn eigen normatieve professionaliteit en leert hij reflecteren over het 1e baken van WNS: De vraag achter de vraag. Vervolgens is hij in staat om in een contact met de ander de behoefte boven tafel te krijgen.

Aan het einde van de training:
• Kan de cursist reflecteren over de normatieve aspecten van de praktijk van het zorgen en het helpen en kan hij antwoord geven op de vraag: waarom doe ik wat ik doe.
• Kan de cursist echt contact maken met de cliënt en weet hij hoe hij de vraag achter de vraag kan herkennen.
• Kan de cursist bij zichzelf en bij de cliënt behoeften herkennen.
• Kan de cursist strategieën en gevoelens van elkaar onderscheiden.